KONKURS 5 LAT MARKI LEVRONE

REGULAMIN KONKURSU


„5 lat marki Levrone”

§ 1.

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „5 lat marki Levrone” (dalej jako „Konkurs”) jest FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355208, posiadająca numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, BDO: 000051133 (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami), kapitał zakładowy w wysokości 23.100.000,00 złotych (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).
 3. Konkurs nie jest skierowany do pracowników lub współpracowników FA, a także ich krewnych lub powinowatych do czwartego stopnia.
 4. Konkurs prowadzony jest w dniach od 01 lipca 2020 roku, godz. 16:00 do 31 lipca 2020 roku, godz. 23.59.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie, w terminie wskazanym przez Organizatora, zadania konkursowego (dalej „Zadanie”), oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wraz ze złożeniem pisemnych oświadczeń w zakresie praw autorskich) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Spośród Uczestników Konkursu zostaną wyłoniony zwycięzca, zwany dalej „Laureatem”, który wg Komisji Konkursowej najlepiej wykonał Zadanie.


§ 2.

 1. „Zadanie” polega na wykonaniu amatorskiego, dziesięcio-sekundowego filmu o tematyce: „Dlaczego Kevin Levrone Cię inspiruje”.
 2. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i wysłać do dnia 31 lipca 2020 roku do godziny 23:59 wraz z filmem stanowiącym wykonanie Zadania, zapisanym w formacie elektronicznym umożliwiającym jego zamieszczenie w serwisach społecznościowych takich jak Facebook lub Instagram, a także na stronie internetowej, na adres konkurs@fitnessauthority.pl. Organizator może w dowolnej formie określić format, w którym zapisany ma zostać film, stanowiący wykonanie Zadania.


§ 3.

 1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe oraz spotkanie z legendą kulturystyki podczas najbliższych targów FIWE.
 2. Przewidywany termin targów FIWE to 18-20 września 2020 roku w Warszawie. Termin ten może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia przez władze publiczne obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. W przypadku odwołania targów lub zmiany ich terminu, Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania innej nagrody rzeczowej, w tym w postaci suplementów diety.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich nagród ogłoszonych w niniejszym Regulaminie.
 4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z odbioru nagrody rzeczowej, w tym wejściówki na targi FIWE, Uczestnik nie otrzyma równowartości tej nagrody w formie pieniężnej.
 5. Prawa do nagrody nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na rzecz osób trzecich.
 6. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody rzeczowe w postaci suplementów diety Uczestnikom, którzy wykonali Zadanie w sposób wyróżniający się („Wyróżnienia”).


§ 4.

Konkurs przebiega w następujących etapach:

 1. W terminie do dnia 31 lipca 2020 roku do godziny 23:59 należy przesłać: (a) film spełniający warunki Zadania, (b) uzupełniony formularz zgłoszeniowy;
 2. Komisja Konkursowa w skład której wchodzi m.in. Prezes lub Prokurent Organizatora oraz dwóch pracowników Organizatorów dokona oceny Zadania;
 3. Spośród zgłoszeń Komisja Konkursowa wyłoni osobę, która najlepiej wykonała Zadanie;
 4. Organizator powiadomi Laureata o wygranej, indywidualnie (telefonicznie lub mailowo), w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 roku i zaprosi po odbiór nagrody;
 5. Brak odpowiedzi ze strony Laureata w ciągu 7 dni uprawnia Organizatora do anulowania nagrody;
 6. Wydanie nagród nastąpi w dniu 19 września 2020 roku w siedzibie Organizatora.

§ 5.

 1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl oraz na życzenie wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone w terminie 3 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
 4. Wszelkie koszty udziału w Konkursie Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
 5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację Regulaminu i jego zmian.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora w zakładce pod adresem: https://www.fanutrition.pl/pl/rodo/.
 8. Terminarz Konkursu jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy konkursu 5 lat marki Levrone