Konkurs

REGULAMIN KONKURSU na projekt graficzny

„Staż w FITNESS AUTHORITY”

 

§ 1.

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Staż w FITNESS AUTHORITY” (dalej jako „Konkurs”) jest FITNESS AUTHORITY Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie (80-174), przy ul. Konnej nr 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000355208, kapitał zakładowy w wysokości 22.015.000,- złotych (dalej „FA” lub „Organizator”).
 2. Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 30 lat w momencie zgłoszenia do konkursu (dalej „Uczestnik”) oraz są studentami lub absolwentami szkół lub akademii plastycznych.
 3. Konkurs nie jest skierowany do pracowników lub współpracowników FA.
 4. Konkurs prowadzony jest w dniach od 16 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku oraz wg terminarza określonego w niniejszym Regulaminie.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie, w terminie wskazanym przez Organizatora, zadania konkursowego (dalej „Zadanie”), dołączenie portfolio Uczestnika, spełniającego warunki, o których mowa poniżej oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wraz ze złożeniem pisemnych oświadczeń) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Portfolio Uczestnika może składać się wyłącznie z utworów do których Uczestnik posiada wyłączne prawa autorskie majątkowe i osobiste.
 7. Spośród Uczestników Konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy, zwani dalej „Laureatami”, którzy m.in. uzyskają możliwość odbycia odpłatnych staży w FA.

 

§ 2.

 1. „Zadanie” polega na wykonaniu jednego, dwóch lub trzech projektów spośród niżej zadanych, z których każdy jest punktowany w skali od 1 do 5 punktów:

  1)      etykieta produktu FA wg wytycznych określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu;

  2)      opakowanie produktu FA wg wytycznych określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu;

  3)      fantazyjny logotyp (brand) wg wytycznych określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

 2. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i wysłać do dnia 31 maja 2020 roku do godziny 23:59, wraz z projektem/ami stanowiącymi wykonanie Zadania na adres konkurs@fitnessauthority.pl.

 

§ 3.

 1. Nagrodami w Konkursie są:

  1)      dla Laureatów pierwszych 5 miejsc – odpowiednio: 500zł-400zł-300zł-200zł-100zł;

  2)      dla Laureatów kolejnych 5 miejsc – suplementy diety, torby, koszulki, bidony – marki FA;

  3)      dla Laureatów pierwszych 3 miejsc dodatkowo możliwość odbycia stażu w FA, w okresie od dnia 01 lipca 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku, w wymiarze 2 dni w tygodniu, w Otominie przy ul. Konnej nr 40, a przedmiotem stażu będzie wykonywanie zleceń graficznych w oparciu o odpłatne umowy o dzieło, z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.

 2. Wygrane w konkursie Staże są płatne – Laureaci otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.200 złotych brutto/m-c (w przypadku Staży rozliczanych na podstawie stawki miesięcznej) lub 18 zł brutto/h (w przypadku Staży rozliczanych na podstawie stawki godzinowej).
 3. Sposób rozliczania Stażu zostanie uzgodniony z poszczególnymi Laureatami indywidualnie.
 4. Pozostałe warunki odbywania Stażu zostaną ustalone indywidualnie w umowie pomiędzy Organizatorem, a Laureatem. W przypadku, gdy Organizator zdecyduje się przedłużyć Staż lub podpisać nową umowę ze Stażystą na okres przekraczający okres przewidziany w Konkursie, wówczas wysokość wynagrodzenia oraz pozostałe warunki współpracy będą przedmiotem indywidualnych ustaleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Uczestnik Konkursu deklaruje swoją gotowość do realizacji stażu w wymiarze czasu pracy (16 godzin tygodniowo) w okresie od dnia 01 lipca 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich nagród, w tym Staży ogłoszonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 4.

 1. Konkurs przebiega w następujących etapach:

1)     w terminie do dnia 31 maja 2020 roku do godziny 23:59 należy przesłać: (a) projekty spełniające warunki Zadania, (b) uzupełniony formularz zgłoszeniowy oraz (c) portfolio Uczestnika, spełniające warunki, o których mowa w Regulaminie;

2)     Komisja Konkursowa w skład której wchodzi m.in. Prezes FA oraz dwóch pracowników FA dokona oceny zadania konkursowego oraz przeanalizuje portfolio;

3)     spośród zgłoszeń Komisja Konkursowa wyłoni osoby, które zbiorą największą ilość punktów;

4)     FA powiadomi Laureatów o wygranej, indywidualnie (telefonicznie lub mailowo), w terminie do dnia 10 czerwca 2019 roku i zaprosi po odbiór nagrody;

5)     brak odpowiedzi ze strony Laureata w ciągu 7 dni uprawnia FA do anulowania nagrody;

6)     w terminie od dnia 11 czerwca 2020 roku do dnia 21 czerwca 2020 odbędą się spotkania w siedzibie FA, na które zaproszeni zostaną Laureaci wytypowani do odbycia stażu; w razie gdyby Laureat nie chciał lub nie mógł odbyć stażu, Komisja Konkursowa zaprosi kolejną osobę z listy.

 

§ 5.

 1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl oraz na życzenie wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone w terminie 3 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
 4. Wszelkie koszty udziału w Konkursie Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
 5. Kwoty nagród pieniężnych są kwotami netto. Podatek dolicza, pobiera i odprowadza FA.
 6. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację Regulaminu i jego zmian.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników Konkursu (dalej „Dane”) jest Organizator. Informacja nt. przetwarzania danych Uczestników stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 9. Terminarz Konkursu jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

 

Pliki do pobrania: 

Regulamin konursu na projekt graficzny.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Załącznik nr 3 - Przetwarzanie danych uczestników - RODO.pdf