Pracownik Działu Wdrożeń i Rozwoju Produktów

Miejsce pracy: Otomin. Region: pomorski

Szukamy osoby ambitnej, sumiennej, zaangażowanej w wykonywane obowiązki, o dużym stopniu samodyscypliny, która posiada umiejętność pracy pod presją czasu

 

OPIS STANOWISKA:

 • Opracowywanie dokumentacji rejestracyjnej nowych produktów zgodnie z obowiązującym prawem oraz nadzór nad dokumentacją produktów znajdujących się w ofercie firmy,
 • Przygotowywanie dokumentacji produktowej (specyfikacje, certyfikaty),
 • Kontrolowanie zgodności składów ilościowych i jakościowych produktów z wymaganiami polskiego i unijnego ustawodawstwa,
 • Inicjowanie, wprowadzanie i nadzorowanie procesu wdrażania nowych produktów,
 • Koordynowanie i nadzorowanie prób technologicznych podczas prób produkcyjnych,
 • Przygotowywanie merytoryczne etykiet produktów zgodnie z polskim i unijnym ustawodawstwem oraz współpraca z Grafikiem nad projektem etykiety (odpowiedzialność za stronę merytoryczną),
 • Bieżące śledzenie zmian w prawie żywnościowym,
 • Informowanie Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzaniu produktów do obrotu,
 • Opracowywanie dokumentacji rejestracyjnej produktów wprowadzanych w krajach poza Unią Europejską,
 • Kontrolowanie zgodności składów ilościowych i jakościowych produktów będących już w ofercie firmy jak i nowo wprowadzanych do oferty firmy z wymaganiami polskiego i unijnego ustawodawstwa,
 • Współpraca z zagranicznymi partnerami firmy w zakresie rejestracji produktów,
 • Reprezentowanie firmy w kontaktach z Państwową Inspekcją Sanitarną,
 • Kontrolowanie oznakowania produktów,
 • Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Sprawdzanie dokumentacji towarzyszącej importowanym przesyłkom i przygotowywanie zgłoszeń importowanych produktów do służb sanitarnych lub weterynaryjnych w celu otrzymania świadectw jakości zdrowotnej,
 • Przygotowywanie i poprawa materiałów informacyjnych i reklamowych produktów (katalogi, ulotki),
 • Utrzymywanie właściwych relacji z klientami i kontrahentami wewnątrz i na zewnątrz firmy.

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Żywienie Człowieka, Technologia Żywności lub pokrewne)
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży suplementów diety lub produktów żywnościowych. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie pracy w jednostkach nadzoru
 • Bardzo dobra znajomość MS Office, (mile widziana znajomość Comarch ERP),
 • Znajomość narzędzi Lean Manufacturing (FMEA, PDCA, RCA itp.),
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Dobra organizacja własnej pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość branży produktów żywnościowych i suplementów diety będzie dodatkowym atutem.

 

OFERUJEMY:

 • Ciekawą, samodzielną i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole Wdrożeń i Rozwoju,
 • Pracę w środowisku międzynarodowym,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,  
 • Kulturę pracy opartej na pracy zespołowej,
 • Niezbędne szkolenia,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie.

 

 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000355208, posiadającą numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy w wysokości 22.015.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”) oraz

GLOBAL SUPPLEMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000536051, NIP: 5842739145, REGON: 360425054, posiadającą kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”).

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Brodnicki mail: ido@fitnessauthority.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Nikt nie będzie odbiorcą państwa danych osobowych
 7. Brak możliwości przetwarzania danych osobowych może skutkować odrzuceniem aplikacji rekrutacyjnej
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne