Regulamin akcji samplingowej „WIELKIE TESTOWANIE NUCLEAR NUTRITION”

REGULAMIN akcji samplingowej „Wielkie testowanie Nuclear Nutrition

zwany „Regulaminem”, z dnia 27 sierpnia 2021 roku, o następującej treści:

 

§ 1.

 1. Regulamin określa zasady akcji samplingowej pn. „Wielkie testowanie Nuclear Nutrition(„Rozdanie”), w ramach której Uczestnicy mogą otrzymać próbki nowego produktu w postaci Nuclear Nutrition Igniter („Próbka”), po spełnieniu przez nich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizatorem jest spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy 22.100.000,00 zł („Organizator”).
 3. W Rozdaniu mogą uczestniczyć jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”). Z udziału w Rozdaniu wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, a także ich krewni i powinowaci do czwartego stopnia.
 4. Rozdanie zostanie przeprowadzone w okresie od dnia 27 sierpnia 2021 roku, od godziny 16:00 do dnia 02 września 2021 roku do godziny 24:00.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Rozdaniu jest wykonanie zadania w terminie wskazanym przez Organizatora („Zadanie”). Zadanie polega na dodaniu komentarza pod postem konkursowym na profilu Facebook lub Instagram. Warunkiem wzięcia udziału w Rozdaniu jest wykonanie Zadania.
 6. Rozdanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem serwisów społecznościowych: Facebook oraz Instagram, prowadzonych pod adresem: www.facebook.com oraz www.instagram.com.

 

§ 2.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Rozdaniu jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletności oraz poprawne wykonanie Zadania. Umieszczenie komentarza pod postem konkursowym oznacza akceptację Regulaminu, jego zmian oraz wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Rozdaniu na zasadach w nim określonych.
 2. Udział w Rozdaniu jest bezpłatny i nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 3. Uczestnicy nie mają obowiązku nabycia towaru lub usługi w celu uczestniczenia w Rozdaniu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich Próbek.
 5. Otrzymanie równowartości Próbki w formie pieniężnej jest wykluczone.
 6. Prawo do przyznanej Próbki nie może zostać przeniesione przez Uczestnika na inną osobę.

 

§ 3.

 1. Organizator wyda pierwszym 100 (stu) Uczestnikom, którzy dokonają zgłoszenia popartego wykonaniem Zadania łącznie 300 (trzysta) Próbek – 1 Uczestnik otrzyma 3 (trzy) Próbki.
 2. O kolejności przyznawania Próbek decyduje kolejność zgłoszeń popartych wykonaniem Zadania.
 3. Organizator uwzględni jedynie zgłoszenia poparte kompletnie i prawidłowo wykonanym Zadaniem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo przydzielenia Próbki wybranym przez siebie Uczestnikom.
 5. Informacje o przyznaniu Próbki zostaną opublikowane w sekcji komentarzy pod postem z Rozdaniem na profilach społecznościowych Organizatora.
 6. Warunkiem wydania wybranemu Uczestnikowi Próbki jest przesłanie – w ciągu 36 godzin od publikacji informacji o przyznaniu Próbki – w profilu społecznościowych Organizatora wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

1)      imię i nazwisko;

2)      adres do doręczenia Próbki;

3)      numer telefonu;

4)      adres e-mail.

 1. Brak wysłania wiadomości, o której mowa powyżej lub przekroczenie czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych skutkuje utratą przez Uczestnika prawa do Próbki.
 2. Przyznane Próbki zostaną wysłane wybranym Uczestnikom, na wskazany przez nich adres, na koszt Organizatora, w terminie do 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od otrzymania przez Organizatora informacji opisanych w ust. 6. powyżej.

 

§ 4.

 1. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, na ich życzenie, w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone w na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rozdania bez podania przyczyny.
 4. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w Rozdaniu we własnym zakresie, za wyjątkiem kosztu wysyłki przyznanych Próbek do wybranych Uczestników.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce pod adresem: https://www.fanutrition.pl/pl/rodo/.
 7. Terminarz Rozdania jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, bez podawania przyczyn przez Organizatora.