REGULAMIN KONKURSU "BADASS GIRL"

REGULAMIN KONKURSU „BADASS GIRL” zwany „Regulaminem”, z dnia 03 listopada 2020 roku, o następującej treści:

§ 1.
 1. Organizatorem konkursu pn. „BADASS GIRL” („Konkurs”) jest spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy 23.100.000,00 zł („Organizator”).
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”). Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, a także ich krewni i powinowaci do czwartego stopnia.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 03 listopada 2020 roku, od godziny 18:00 do dnia 15 grudnia 2020. roku do godziny 23.59.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego w terminie wskazanym przez Organizatora („Zadanie”).
 5. Komisja uwzględni jedynie kompletnie i prawidłowo wykonane Zadania.
 6. Spośród Uczestników Konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy („Laureaci”).
§ 2.
  Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na Portalach Społecznościowych Organizatora (www.facebook.com lub www.instagram.com), w odpowiedzi na post konkursowy, fotografii o tematyce „jak motywuję do treningu siebie i swojego partnera lub partnerkę” oraz następującej treści #BADASSgirl.
§ 3.
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny, a konkurs nie stanowi loterii promocyjnej lub innej gry losowej zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Uczestnicy nie mają obowiązku nabycia towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze w celu nieodpłatnego uczestniczenia w Konkursie.
 2. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe oferowane na rynku przez Organizatora, tj. BADASS WHEY PROTEIN 2kg, BADASS BCAA 8:1:1, BADASS PRE. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich nagród ogłoszonych w Regulaminie.
 3. Otrzymanie równowartości nagrody rzeczowej w formie pieniężnej jest niemożliwe.
 4. Prawa do nagrody nie mogą zostać przeniesione przez Laureata na rzecz osób trzecich.
§ 4.
 1. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową („Komisja”), w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora, a w tym Prezes Zarządu Organizatora lub Prokurent Samoistny Organizatora, ambasadorka marki BADASS Katarzyna Pestka oraz jeden z pracowników Organizatora.
 2. Komisja dokona oceny wykonania Zadania przez Uczestników, którzy spełnili warunek z § 2. powyżej do dnia 22 grudnia 2020 roku. Komisja wyłoni 3 (trzy) osoby, które wykonały Zadanie w najbardziej interesujący i niecodzienny sposób.
 3. Sposób wykonania zadania (jego treść) decyduje o wyborze Laureata.
 4. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Portalu Społecznościowym.
 5. Brak odpowiedzi ze strony Laureata w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji w sprawie Konkursu uprawnia Organizatora do anulowania nagrody.
 6. W zależności od wyboru Laureata, wydanie nagród nastąpi w dniu 7 stycznia 2021 roku w siedzibie Organizatora lub też Organizator prześle nagrodę na adres wskazany przez Laureata.
 7. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora.
§ 5.
 1. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, na ich życzenie, w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone w na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 4. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w Konkursie we własnym zakresie.
 5. Polubienia i umieszczenie komentarza pod postem konkursowym oznacza akceptację Regulaminu, jego zmian oraz wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Konkursie na zasadach w nim określonych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce pod adresem: https://www.fanutrition.pl/pl/rodo/.
 8. Terminarz Konkursu jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.