REGULAMIN KONKURSU „FA SO GOOD”

REGULAMIN KONKURSU „FA SO GOOD” zwany „Regulaminem”, z dnia 22 października 2020 roku:

§ 1.
 1. Organizatorem konkursu pn. „FA SO GOOD” („Konkurs”) jest spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy 23.100.000,00 zł („Organizator”).
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”). Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, a także ich krewni i powinowaci do czwartego stopnia.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 22 października 2020 roku, od godziny 16:00, do dnia 28 października 2020 roku, do godziny 23.59.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego („Zadanie”) w terminie wskazanym przez Organizatora.
 5. Komisja uwzględni jedynie kompletnie i prawidłowo wykonane Zadania.
 6. Spośród Uczestników Konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy („Laureaci”), którzy wg Komisji Konkursowej najlepiej wykonali Zadanie.
§ 2.
 1. Zadanie polega na sporządzeniu opisu przedstawiającego nietypowe zastosowanie, wykorzystanie lub też przepisu kulinarnego na wykorzystanie jednego z nowych produktów Organizatora, tj. produktów z linii So good! („Opis”).
 2. Wzięcie udziału w Konkursie wymaga umieszczenia, na jednym z profili Organizatora na portalach społecznościowych (www.facebook.com lub www.instagram.com), w odpowiedzi na post konkursowy, Opisu oraz komentarza o treści #fasogood.
§ 3.
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny, a konkurs nie stanowi loterii promocyjnej lub innej gry losowej zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Uczestnicy nie mają obowiązku nabycia towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze w celu nieodpłatnego uczestniczenia w Konkursie.
 2. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe produkowane przez Organizatora, tj. zestaw składający się z jednej pasty arachidowej So good! GOOD Słój pełen pasty arachidowej 500 g oraz jednej miazgi arachidowej So good! GOOD Słój pełen miazgi arachidowej 500 g. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich nagród ogłoszonych w Regulaminie.
 3. Otrzymanie równowartości nagrody rzeczowej w formie pieniężnej jest niemożliwe.
 4. Prawa do nagrody nie mogą zostać przeniesione przez Laureata na rzecz osób trzecich.
§ 4.
 1. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową („Komisja”), w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora, a w tym Prezes Zarządu Organizatora lub Prokurent Samoistny Organizatora oraz dwóch pracowników Organizatora.
 2. Komisja dokona do dnia 06 listopada 2020 roku oceny wykonania Zadania przez Uczestników, którzy dokonali kompletnego zgłoszenia oraz spełnili warunki z § 2. Regulaminu.
 3. Komisja wyłoni 30 (trzydziestu) Laureatów Konkursu. Czynnikiem decydującym przy wyborze Laureatów jest kreatywność sporządzonego Opisu.
 4. Komisja pominie Opisy sporządzone z użyciem słów wulgarnych, obelżywych lub naruszających jakiekolwiek dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów,
 5. Laureat zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym. Komisja zaprosi Laureata do wskazania sposobu odbioru nagrody.
 6. Brak odpowiedzi ze strony Laureata w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji w sprawie Konkursu uprawnia Organizatora do anulowania nagrody.
 7. W zależności od wyboru Laureata, wydanie nagród nastąpi w dniu 09 listopada 2020 roku w siedzibie Organizatora lub też Organizator prześle nagrodę na adres wskazany przez Laureata.
 8. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora.
§ 5.
 1. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, na ich życzenie, w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone w terminie 03 (trzy) dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 4. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w Konkursie we własnym zakresie.
 5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację Regulaminu, jego ewentualnych zmian oraz wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Konkursie na zasadach w nim określonych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce pod adresem: https://www.fanutrition.pl/pl/rodo/.
 8. Terminarz Konkursu jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.