REGULAMIN KONKURSU „FA WOW”

Regulamin konkursu „FA WOW” zwany „Regulaminem”, z dnia 25 września 2020 roku, o następującej treści:

§ 1.
 • Organizatorem konkursu pn. „FA WOW” („Konkurs”) jest spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy 23.100.000,00 zł („Organizator”).
 • W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”). Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, a także ich krewni i powinowaci do czwartego stopnia.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 25 września 2020 roku, od godziny 20:00 do dnia 30 września 2020 roku do godziny 23.59.
 • Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego w terminie wskazanym przez Organizatora („Zadanie”).
 • Komisja uwzględni jedynie kompletnie i prawidłowo wykonane Zadania.
 • Spośród Uczestników Konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy („Laureaci”).

 

§ 2.

 

 • Zadanie polega na polubieniu oraz skomentowaniu postu konkursowego Organizatora umieszczonego na Portalach Społecznościowych Organizatora (www.facebook.com lub www.instagram.com) poprzez umieszczenie w odpowiedzi na post konkursowy następującej treści: #fawow.§ 3.
 • Udział w Konkursie jest bezpłatny, a konkurs nie stanowi loterii promocyjnej lub innej gry losowej zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Uczestnicy nie mają obowiązku nabycia towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze w celu nieodpłatnego uczestniczenia w Konkursie.
 • Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe produkowane przez Organizatora, tj. Wellness Line WOW! Protein Cream 500 g. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich nagród ogłoszonych w Regulaminie.
 • Otrzymanie równowartości nagrody rzeczowej w formie pieniężnej jest niemożliwe.
 • Prawa do nagrody nie mogą zostać przeniesione przez Laureata na rzecz osób trzecich.

 

§ 4.
 • Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową („Komisja”), w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora, a w tym Prezes Zarządu Organizatora lub Prokurent Samoistny Organizatora oraz dwóch pracowników Organizatora.
 • Komisja dokona oceny wykonania Zadania przez Uczestników, którzy spełnili warunek z § 2. powyżej do dnia 08 października 2020 roku. Komisja wyłoni pierwsze 300 (trzysta) osób, które wykonały Zadanie w sposób prawidłowy („Laureaci”). Data i godzina wykonania Zadania są decydującym czynnikiem przy wyborze Laureatów.
 • Komisja uwzględni tylko i wyłącznie pierwsze zgłoszenie konkursowe danego Laureata, tj. najstarsze zgłoszenie w Konkursie, na dowolnym z portali społecznościowych. Dalsze zgłoszenia konkursowe będą pomijane.
 • Laureaci zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Portalu Społecznościowym. Komisja zaprosi Laureata do wskazania sposobu odbioru nagrody.
 • Brak odpowiedzi ze strony Laureata w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji w sprawie Konkursu uprawnia Organizatora do anulowania nagrody.
 • W zależności od wyboru Laureata, wydanie nagród nastąpi w dniu 12 października 2020 roku w siedzibie Organizatora lub też Organizator prześle nagrodę na adres wskazany przez Laureata.
 • Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora.

 

§ 5.
 • Regulamin został udostępniony na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, na ich życzenie, w siedzibie Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone w na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 • Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w Konkursie we własnym zakresie.
 • Umieszczenie komentarza pod postem konkursowym oznacza akceptację Regulaminu, jego zmian oraz wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Konkursie na zasadach w nim określonych.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce pod adresem: https://www.fanutrition.pl/pl/rodo/.
 • Terminarz Konkursu jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.