REGULAMIN KONKURSU „Hasło reklamowe Napalm”

REGULAMIN KONKURSU „Hasło reklamowe Napalm” zwany „Regulaminem”, z dnia 22 grudnia 2021 roku, o następującej treści:

§1.
 1. Organizatorem konkursu pn. „Hasło reklamowe Napalm” („Konkurs”) jest spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy 23.100.000,00 zł („Organizator”).
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”). Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, a także ich krewni i powinowaci do czwartego stopnia.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 22 stycznia 2021 roku, od godziny 09:00 do dnia 31 stycznia 2021 roku do godziny 16:00.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadania w terminie wskazanym przez Organizatora („Zadanie”).
 5. Komisja uwzględni jedynie kompletnie i prawidłowo wykonane Zadania.6. Spośród Uczestników Konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy („Laureaci”).
§2.

Zadanie polega na napisaniu hasła reklamowego nawiązującego do Napalm Igniter Shot. pod postem konkursowym Organizatora na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/fanutrition lub https://www.instagram.com/fanutrition/. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zapisanie się na listę konkursową: https://www.fanutrition.pl/konkurs/

§3.
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny, a konkurs nie stanowi loterii promocyjnej lub innej gry losowej zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Uczestnicy nie mają obowiązku nabycia towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze w celu nieodpłatnego uczestniczenia w Konkursie. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe oferowane na rynku przez Organizatora, tj. 10 zestawów produktów.
 2. W skład jednego zestawu wchodzi:
  a. FA Nutrition Xtreme Napalm Igniter Shot 120 ml exotic,
  b. FA Nutrition Xtreme Napalm Igniter Shot 120 ml forest fruit,
  c. FA Nutrition Xtreme Napalm Igniter Shot 120 ml orange – cherry,
  d. FA Nutrition Xtreme Napalm Igniter Shot 120 ml 120 ml tangerine,
  e. 4 sztuki - FA Nutrition Xtreme Napalm Pre-Contest 11,2 fruit punch sample
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich nagród ogłoszonych w Regulaminie.
 4. Otrzymanie równowartości nagrody rzeczowej w formie pieniężnej jest niemożliwe.
 5. Prawa do nagrody nie mogą zostać przeniesione przez Laureata na rzecz osób trzecich.
§4.
 1. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową („Komisja”), w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora, a w tym Prezes Zarządu Organizatora lub Prokurent Samoistny Organizatora oraz dwóch pracowników Organizatora.
 2. Komisja dokona oceny wykonania Zadania przez Uczestników, którzy spełnili warunek z § 2. powyżej, do dnia 31 stycznia 2021 roku. Komisja wyłoni 10 ( dziesięć) osób, które wykonały Zadanie w sposób prawidłowy („Laureaci”). Data i godzina wykonania Zadania są decydującym czynnikiem przy wyborze Laureatów.
 3. Komisja uwzględni tylko i wyłącznie pierwsze zgłoszenie konkursowe danego Laureata, tj. najstarsze zgłoszenie w Konkursie, na dowolnym z portali społecznościowych. Dalsze zgłoszenia konkursowe będą pomijane.
 4. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Portalu Społecznościowym. Komisja zaprosi Laureata do wskazania sposobu odbioru nagrody.
 5. Brak odpowiedzi ze strony Laureata w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji w sprawie Konkursu uprawnia Organizatora do anulowania nagrody.
 6. W zależności od wyboru Laureata, wydanie nagród nastąpi po dniu 15 lutego 2021 roku w siedzibie Organizatora lub też Organizator prześle nagrodę na adres wskazany przez Laureata.
 7. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora.
§5.
 1. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl/. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, na ich życzenie, w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone w na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl/.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 4. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w Konkursie we własnym zakresie.
 5. Umieszczenie komentarza pod postem konkursowym oznacza akceptację Regulaminu, jego zmian oraz wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Konkursie na zasadach w nim określonych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce pod adresem: https://www.fanutrition.pl/pl/rodo/.
 8. Terminarz Konkursu jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.