Regulamin konkursu „It’s time for some ICE”

REGULAMIN KONKURSU „It’s time for some ICE” zwany „Regulaminem”, z dnia 6 lipca 2021 roku, o następującej treści:

§ 1.

 1. Organizatorem konkursu pn. „It’s time for some ICE” („Konkurs”) jest spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy 23.100.000,00 zł („Organizator”).
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”). Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, a także ich krewni i powinowaci do czwartego stopnia.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 6 lipca 2021 roku, od godziny 16:30 do dnia 11 lipca 2021 roku do godziny 23:59.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadania w terminie wskazanym przez Organizatora („Zadanie”).
 5. Komisja uwzględni jedynie kompletnie i prawidłowo wykonane Zadania.
 6. Spośród Uczestników Konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy („Laureaci”).

§ 2.

Zadanie polega na napisaniu komentarza lub opublikowania zdjęcia pod postem konkursowym dot. It’s time for some Ice Organizatora na portalu społecznościowym FB https://www.facebook.com/fanutrition lub Instagram  https://www.instagram.com/fanutrition.

§ 3.

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny, a konkurs nie stanowi loterii promocyjnej lub innej gry losowej zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Uczestnicy nie mają obowiązku nabycia towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze w celu nieodpłatnego uczestniczenia w Konkursie. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe oferowane na rynku przez Organizatora, tj. FA ICE Hydro Amino 480 g, FA ICE Pump Pre Workout 463 g,  FA ICE Pump Shot 120 ml, shaker.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich nagród ogłoszonych w Regulaminie.
 3. Otrzymanie równowartości nagrody rzeczowej w formie pieniężnej jest niemożliwe.
 4. Prawa do nagrody nie mogą zostać przeniesione przez Laureata na rzecz osób trzecich.

§ 4.

 1. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową („Komisja”), w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora, a w tym Prezes Zarządu Organizatora lub Prokurent Samoistny Organizatora oraz dwóch pracowników Organizatora.
 2. Komisja dokona oceny wykonania Zadania przez Uczestników, którzy spełnili warunek z § 2. powyżej, do dnia  12 lipca 2021 roku. Komisja wyłoni 6 (sześć) osób, które wykonały Zadanie w sposób prawidłowy („Laureaci”). Data i godzina wykonania Zadania są decydującym czynnikiem przy wyborze Laureatów.
 3. Komisja uwzględni tylko i wyłącznie pierwsze zgłoszenie konkursowe danego Laureata, tj. najstarsze zgłoszenie w Konkursie, na dowolnym z portali społecznościowych. Dalsze zgłoszenia konkursowe będą pomijane.
 4. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Portalu Społecznościowym. Komisja zaprosi Laureata do wskazania sposobu odbioru nagrody.
 5. Brak odpowiedzi ze strony Laureata w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji w sprawie Konkursu uprawnia Organizatora do anulowania nagrody.
 6. W zależności od wyboru Laureata, wydanie nagród nastąpi po dniu 14 lipca 2021 roku w siedzibie Organizatora lub też Organizator prześle nagrodę na adres wskazany przez Laureata.
 7. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora.

§ 5.

 1. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, na ich życzenie, w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone w na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 4. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w Konkursie we własnym zakresie.
 5. Umieszczenie komentarza pod postem konkursowym oznacza akceptację Regulaminu, jego zmian oraz wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Konkursie na zasadach w nim określonych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce pod adresem: https://www.fanutrition.pl/pl/rodo/.
 8. Terminarz Konkursu jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.