Regulamin promocji „COOL PROMOTION”

REGULAMIN Promocji „COOL PROMOTION” zwany „Regulaminem”, z dnia 12 lipca 2021 roku, o następującej treści:

§ 1.

 1. Organizatorem promocji pn. „Cool Promotion” („Promocja”) jest spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy 23.100.000,00 zł („Organizator”), będącej właścicielem sklepu internetowego www.fasklep.pl 
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.fasklep.pl
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 12 lipca 2021 roku od godz. 9:00 i trwa do dnia 25 lipca 2021 roku do godz. 23:59 albo do wyczerpania zapasów.
 4. Promocja dotyczy produktów: FA ICE Hydro Amino, FA ICE Pump Pre Workout oraz FA ICE Pump Shot w regularnych cenach detalicznych brutto ze sklepu internetowego www.fasklep.pl.
 5. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu wybranego lub wybranych produktów ze strony www.fasklep.pl dostępnych na stronie w regularnych cenach detalicznych brutto oraz wpisanie kodu rabatowego „SUMMER20”.
 6. Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi i/lub rabatowymi, obowiązującymi w sklepie internetowym www.fasklep.pl w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać, które wykonuje przez wybór odpowiedniej opcji w sposób wynikający z funkcjonalności sklepu internetowego www.fasklep.pl.
 7. Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 8. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 9. Promocja kierowana jest do klientów sklepu www.fasklep.pl będących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej i/lub B2B.
 10. Promocja polega na przyznaniu rabatu w wysokości 20% od cen detalicznych brutto na wybrane produkty oferowane w sklepie www.fasklep.pl.
 11. W Promocji mogą uczestniczyć jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”), będących konsumentami w rozumieniu art. 221 K.c., które w okresie obowiązywania Promocji dokonają w sklepie internetowym www.fasklep.pl  zakupu co najmniej jednego oferowanego produktu.
 12. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 4.

 1. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej www.fasklep.pl. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, na ich życzenie, w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone w na stronie internetowej www.fasklep.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji bez podania przyczyny.
 4. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w Promocji we własnym zakresie.
 5. Dokonanie zakupu na stronie www.fasklep.pl w czasie trwania Promocji oznacza akceptację Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce pod adresem: https://www.fanutrition.pl/pl/rodo/.
 8. Okres obowiązywanie Promocji jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

§ 5.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@fitnessauthority.pl.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach ogólnych przepisów K.c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyczerpania produktów.