Regulamin konkursu Motywacja

REGULAMIN konkursu  „MOTYWACJA”

 

Stan na dzień 19 stycznia 2018 roku


Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu „MOTYWACJA”.
Regulamin można zapisać na dowolnym trwałym nośniku.

REGULAMIN konkursu  „MOTYWACJA”.

  1. „Organizator”: spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355208, posiadająca numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy w wysokości 22.015.000,00 złotych.
  2. „Konkurs”: konkurs pod nazwą: „MOTYWACJA” przygotowany i prowadzony przez Organizatora, adresowany do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. „Regulamin”: niniejszy Regulamin Konkursu „MOTYWACJA”, który reguluje przebieg konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora.
  4. „Uczestnik”: pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która bierze udział w Konkursie na zasadach przewidzianych w Regulaminie. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik, ani osoba świadcząca bezpośrednio usługi na rzecz Organizatora, a także ich krewny lub powinowaty do czwartego stopnia.
  5. Zwycięzca”: Uczestnik, którego wpis decyzją Komisji Konkursowej został uznany za najciekawszy.
  6. „Komisja Konkursowa”: pracownicy Organizatora: Paulina Lubczyńska, Paulina Wrochna, Adam Lubczyński, których zadaniem jest wyłonienie spośród wszystkich wpisów jednego Zwycięzcy.
  1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19 stycznia 2018 roku w momencie pojawienia się postu konkursowego na fanpage Organizatora i trwa do dnia 23 stycznia 2018 roku do godziny 22.00.
  2. Konkurs obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Przedmiotem Konkursu jest wybór najciekawszego wpisu zamieszczonego przez Uczestników Konkursu.
  4. Udział w konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w komentarzu pod postem konkursowym oznaczyła osobę oraz opisała, dlaczego właśnie ona powinna otrzymać pakiet suplementów diety.

 

 1. Komisja konkursowa.
  1. Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 Zwycięzcy, będącego uczestnikiem Konkursu.
  2. Komisja Konkursowa w swoich wyborach będzie kierować się własnym uznaniem mając na względzie przede wszystkim wyrażanie przez wpis konkursowy pozytywnych emocji, a także pomysłowość i sposób umotywowania przyznania nagrody.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu.
  1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 25 stycznia 2018 roku poprzez opublikowanie imienia i nazwiska Zwycięzcy w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage FA Nutrition na www.facebook.com

 

  1. Zwyciezcy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, w postaci pakietu suplementów diety oraz akcesoriów treningowych o łącznej wartości:
  2. Wydawanie nagród nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
  3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z odbioru nagrody rzeczowej, Uczestnik nie otrzyma równowartości tej nagrody w formie pieniężnej.
  4. Prawa do nagrody nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na rzecz osób trzecich.
  1. Reklamacje mogą być składane Organizatorowi w dowolny sposób.
  2. Postępowanie reklamacyjne obejmuje weryfikację twierdzeń Uczestnika za pomocą wszystkich dostępnych dowodów. Wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozpatrzeniu za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na podany przez niego adres.
  3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
  4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, opis przyczyny reklamacji i treść żądania.
  5. Uczestnik ma prawo do pozasądowego rozpoznania jego reklamacji. Więcej informacji na ten temat uzyskać można na stronach internetowych UOKiK.

 

 1. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.
 2. Organizator nie odpowiada za naruszenie czyichkolwiek i jakichkolwiek praw przez Uczestnika.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.fanutrition.pl
  2. Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 o grach hazardowych