RODO

Informujemy, iż Państwa dane otrzymywane korespondencją e-mail – zarówno tą zamawianą jak i niezamawianą, przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi bądź nadawania wysyłek do osób, które wyraziły na to zgodę, z poszanowaniem adekwatnych przepisów prawa. Informujemy, iż nadsyłając do nas korespondencję wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych, w zależności od podstawy prawnej, stajemy się ich administratorem lub podmiotem przetwarzającym. Każdemu z Państwa przysługuje prawo do: informacji o statusie swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania.
Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych - mail: ido@fitnessauthority.pl
Administratorem Państwa danych osobowych jest FITNESS AUTHORITY Sp. z o.o. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS: 000355208, NIP: 9571037001, podmiot wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem BDO: 000051133. Państwa dane przechowywane będą przez okres 3 lat, po tym czasie będą archiwizowane przez 2 lata, a następnie zostaną trwale usunięte, chyba że umowa, przesłanki merytoryczne (np. okresy przedawnień) lub przepisy prawa określają inne okresy przetwarzania. Informujemy jednocześnie, iż osoby prowadzące korespondencję z domeny „fitnessauthority.pl” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji. Przetwarzanie odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji – w skrzynkach e-mail z domeną „fitnessauthority.pl”, a także w postaci wydruków jako akta prowadzonych spraw. Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w zależności od przedmiotu korespondencji, może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Please be advised that your data received by e-mail correspondence - both ordered and unsolicited, are processed in order to respond or send mailings to persons who have consented to it, respecting adequate legal provisions. Please be advised that by sending us correspondence, you consent to the processing of your personal data in the scope and scope specified in this correspondence. With regard to the personal data sent to us, depending on the legal basis, we become their administrator or processor. Each of you has the right to: information about the status of your data, rectify your data, delete your data, limit the processing of your data, transfer your data. We reserve the right to delete your data without further information if you receive unsolicited or unauthorized correspondence or in the absence of a legitimate purpose for processing. The administrator appointed the Personal Data Inspector - mail: ido@fitnessauthority.pl 
The administrator of your personal data is FITNESS AUTHORITY Sp. z o.o. District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, KRS: 000355208, NIP: 9571037001, entity entered into the register of entities introducing products, products in packaging and waste management under BDO number: 000051133. Your data will be stored for 3 years, after this time will be archived for 2 years, and then they will be permanently removed, unless the contract, substantive premises (eg limitation periods) or legal provisions specify different periods of processing. At the same time, we would like to inform you that persons who send correspondence from the "fitnessauthority.pl" domain agree to the processing of their data, to the extent that they have been provided in the footer of an e-mail with an e-mail address only for correspondence. The processing takes place in secure systems of maintaining the e-mail infrastructure and website, on computers' disks of persons authorized to conduct correspondence - in e-mail boxes with the domain "fitnessauthority.pl", and also in the form of printouts as files of conducted cases. Your personal data will be processed with appropriate security measures that meet the requirements of generally applicable Polish and EU law. The legal basis for the processing of your personal data, depending on the subject of correspondence, may be art. 6 par. 1 lit. a), b), c) or f) of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27/04/2016. Pursuant to Art. 6 par. 1 lit. f RODO inform you that your personal data, provided to us via our website / contact form or in any other way (handing over your business card, sending an e-mail, telephone contact), is collected, processed and stored for correspondence with you and in the purpose for which they were made available to us. Personal data may be disclosed to employees or co-workers, as well as to entities providing support on the basis of outsourced services and in accordance with the entrustment agreements. We also inform you that your personal data will not be processed in an automated manner and will not be profiled. You have the right to access your personal data, the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data or to object to their processing. Providing data is voluntary, but necessary to achieve the above objectives.