Wakacyjny konkurs FA

REGULAMIN KONKURSU „WAKACYJNY KONKURS FA”

zwany „Regulaminem”, z dnia 03 sierpnia 2020 roku:

 

§ 1.

 1. Organizatorem konkursu pn. „WAKACYJNY KONKURS FA” („Konkurs”) jest spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001, REGON: 221006572, BDO: 000051133 (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami), kapitał zakładowy 23.100.000,00 zł („Organizator”).
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”). Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, a także ich krewni i powinowaci do czwartego stopnia.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 03 sierpnia 2020 roku, od godziny 16:00, do dnia 31 sierpnia 2020 roku, do godziny 23.59.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie, w terminie wskazanym przez Organizatora, zadania konkursowego („Zadanie”), oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wraz ze złożeniem pisemnego oświadczenia w zakresie autorskich praw majątkowych) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Komisja uwzględni jedynie kompletne i prawidłowo złożone zgłoszenia, które będą spełniać wymogi z Regulaminu.
 5. Spośród Uczestników Konkursu zostanie wyłoniony zwycięzca („Laureat”), który wg Komisji Konkursowej najlepiej wykonał Zadanie.

 

§ 2.

 1. Zadanie polega na wykonaniu fotografii, przedstawiającego którykolwiek z produktów Organizatora (lista produktów Organizatora znajduje się w linku: https://fasklep.pl/). Fotografię należy wykonać w nietypowej i ciekawej lokalizacji.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wypełnić i wysłać Formularz zgłoszeniowy do dnia 31 sierpnia 2020 roku do godziny 23:59 na adres konkurs@fitnessauthority.pl wraz z fotografią stanowiącą wykonanie Zadania. Fotografię należy zapisać w formacie elektronicznym umożliwiającym jego zamieszczenie w serwisach społecznościowych, jak np. Facebook lub Instagram, a także na stronie internetowej. Organizator może określić dowolny format, w którym zapisać zdjęcie.

 

§ 3.

 1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe, gadżety oraz suplementy produkowane przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich nagród ogłoszonych w Regulaminie.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że otrzymanie równowartości nagrody rzeczowej w formie pieniężnej w przypadku rezygnacji z jej odbioru jest niemożliwe.
 3. Prawa do nagrody nie mogą zostać przeniesione przez Laureata na rzecz osób trzecich.
 4. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody rzeczowe w postaci suplementów diety Uczestnikom, którzy wykonali Zadanie w wyróżniający się sposób („Wyróżnienia”).

 

§ 4.

 1. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową („Komisja”), w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora, a w tym Prezes Zarządu Organizatora lub Prokurent Samoistny Organizatora oraz dwóch pracowników Organizatora.
 2. Komisja dokona do dnia 11 września 2020 roku oceny wykonania Zadania przez Uczestników, którzy dokonali kompletnego zgłoszenia oraz spełnili warunki z § 2. Regulaminu.
 3. Komisja wyłoni Laureatów konkursu. Laureat zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany w zgłoszeniu lub drogą telefoniczną oraz zaprosi Laureata do wskazania sposobu odbioru nagrody.
 4. Brak odpowiedzi ze strony Laureata w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji w sprawie Konkursu uprawnia Organizatora do anulowania nagrody.
 5. Wydanie nagród nastąpi w dniu 18 września 2020 roku w siedzibie Organizatora.

 

§ 5.

 1. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, na ich życzenie, w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone w terminie 03 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej https://www.fanutrition.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 4. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w Konkursie we własnym zakresie.
 5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację Regulaminu, jego ewentualnych zmian oraz wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Konkursie na zasadach w nim określonych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce pod adresem: https://www.fanutrition.pl/pl/rodo/.
 8. Terminarz Konkursu jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

 

Pliki do pobrania: 

Formularz Wakacyjny konkurs FA.pdf